Algemene Voorwaarden


1. Introductie
Hierbij willen wij de rechtsgeldigheid van de overeenkomst die u met DirectKorting aangaat onder uw aandacht brengen. Met het aanvaarden van de voorwaarden gaat u met DirectKorting een rechtsgeldende overeenkomst aan.
In deze overeenkomst worden uw rechten en plichten en die van DirectKorting in relatie tot de diensten die wij met DirectKorting bieden, uiteengezet. Lees deze overeenkomst aandachtig door alvorens u zich registreert voor DirectKorting. Wanneer u zich registreert, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst. Wij willen u extra wijzen op clausule 16. Hierin staat dat er mogelijk van tijd tot tijd wijzigingen in de overeenkomst kunnen worden aangebracht en welke voorwaarden daar bij gelden.
Wanneer u zich registreert bij DirectKorting, komt u hierdoor in het bezit van een ‘account’ bij DirectKorting. Tevens wordt u ‘accounthouder’ bij DirectKorting.

 

2. De diensten van DirectKorting
DirectKorting maakt het mogelijk voor accounthouders om zelf cashback te verdienen bij internet aankopen via op DirectKorting vermelde winkels. Om in aanmerking te komen voor een cashback (geld teruggave), zal de aankoop volledig en succesvol moeten zijn, de aankoop door de verkoper bevestigd (dit resulteert in een geldige transactie) en de hiermee verdiende opbrengst moet door DirectKorting ontvangen zijn (wat resulteert in Cashback).
Wanneer u verdere vragen of onduidelijkheden heeft over de door DirectKorting geleverde diensten verwijzen wij u naar onze helppagina. U kunt deze vinden op DirectKorting.com.

 

3. Verkrijgen van een account
U moet ten minste 16 jaar of ouder zijn om een account te mogen verkrijgen bij DirectKorting. Per persoon mag u maar een account in uw bezit hebben. Om een account bij DirectKorting te bezitten dient u een ingezetene van Nederland of België te zijn, of in ieder geval in het bezit te zijn van een geldige bankrekening in Nederland of België.
U dient u te registreren voor DirectKorting met juiste en recente persoonsgegevens – hieronder valt uw correcte naam, adres en ieder ander gevraagd detail. Wanneer uw bankrekening, Paypal rekening of enig andere rekening gegevens gevraagd worden met betrekking tot de rekening waarop u uw betalingen wenst te ontvangen (cashback ontvangst methode), dient u er zorg voor te dragen dat u
I. gerechtigd bent en blijft tot het gebruiken van deze cashback ontvangst methode en
II. bevestigt dat u uw cashback op deze wijze wenst te ontvangen.
U dient deze informatie bij te werken in uw accountgegevens.
Houdt u er rekening mee dat uw Cashback ontvangst methode (zoals Paypal) mogelijk regels heeft met betrekking tot de maximale of minimale betaling die u kunt ontvangen.
Belangrijk: U dient er zorg voor te dragen dat het email adres dat van u bij ons bekend is up-to-date is en dat u er volledige toegang toe heeft. Wij zullen u er belangrijke berichten op sturen. Mocht u van email adres veranderen, verandert u dan ook het adres dat bij ons bekend is in uw accountgegevens.

 

4. Cashback
Nadat een accounthouder succesvol een geldige transactie heeft gedaan en wanneer wij succesvol de resulterende cashback van deze geldige transactie hebben ontvangen, zullen wij de cashback aan de accounthouder overmaken op de door hem of haar opgegeven Cashback methode.
Indien lidmaatschapskosten voor uw account gelden, zullen wij de Cashback naar de accounthouder pas overmaken nadat er eerst met de cashback verdiend in dat jaar (een "jaar" is een periode van twaalf maanden vanaf de datum dat u een rekeninghouder wordt, en elke verjaardag van die datum) de lidmaatschapskosten voor DirectKorting verrekend zijn.
Vergewist u ervan dat er verschillende redenen kunnen zijn waarom een transactie met een winkelier niet leidt tot een geldige transactie, waardoor deze transactie niet tot Cashback zal leiden. Onze help pagina’s voorzien u van meer informatie over deze omstandigheden.
Er zijn verschillende omstandigheden waarin de cashback niet kan worden uitgekeerd aan de account houder. Welke voor ons bekend zijn, zijn namelijk:
a. waar de cashback betaling die wij ontvangen niet kan worden toegeschreven aan een geldige transactie of in verband gebracht kan worden met een geldige accounthouder (bijvoorbeeld wanneer de accounthouder niet aangemeld is bij DirectKorting op het moment van de desbetreffende aankoop);
b. de transactie waarop de cashback betrekking heeft, wordt geannuleerd nadat het is opgenomen in de (al dan niet onder het recht van annulering, dat geldt voor een aantal verkopen op afstand, of anderszins) de cashback wordt toegeschreven aan een rekeninghouder of de rekening die is:
I. opgeschort door ons onder punt 8 van deze overeenkomst;
II. geassocieerd met een frauduleuze activiteit of elke schending van de overeenkomst;
III. gebruikt om aankopen te doen namens of ten behoeve van een ander persoon.
Onze help pagina’s voorzien u van informatie over deze omstandigheden.
c. indien u uw opgespaarde tegoed of cashback bedrag niet binnen 18 maanden na het verkrijgen opneemt, komt dit te vervallen. Wij raden iedereen aan het verdiende bedrag direct na het behalen van de minimum benodigde drempel op te nemen.

 

5. Intellectueel eigendom
Door het uploaden of toevoegen van enig materiaal op de DirectKorting dienst verstrekt een account houder;
a. ons een niet-exclusief toestemming (met inbegrip van het recht om sub-toestemmingen te verlenen) het materiaal te gebruiken, reproduceren en distribueren, doormiddel van de DirectKorting dienst en eventuele andere interactieve diensten waardoor wij of onze sub-toestemminghouder te maken van de dienst DirectKorting (of een dienst gebaseerd op de DirectKorting dienst) beschikbaar te stellen;
b. aan andere accounthouders (door ons, onder de toestemming zoals in a. hierboven aan gerefereerd) het niet exclusieve, persoonlijke, niet overdraagbare recht het relevante materiaal in te zien.
U erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten in en met betrekking tot de DirectKorting dienst (met inbegrip van het materiaal dat wordt bijgedragen door accounthouders of detailhandelaren) eigendom zijn van of in licentie gegeven aan ons. Het is gemakkelijk om het materiaal dat op onze websites verschijnt te kopiëren, maar dit betekent niet dat dit legaal is. Daarom mag niemand iets kopiëren, distribueren, in het openbaar vertonen of werk afleiden van de DirectKorting dienst of enig materiaal dat is gevonden op de DirectKorting dienst, tenzij door ons hier uitdrukkelijk toestemming voor verleend is.

 

6. Privacy policy
Ons geheimhoudingreglement vormt een deel van deze overeenkomst. Door in te stemmen met de overeenkomst geeft u toestemming voor de wijze van het handelen met uw persoonlijke gegevens vallend onder dit reglement. Denkend aan de natuurlijke aard van het internet, wijzen wij u erop dat door middel van posten op DirectKorting uw gegevens toegankelijk kunnen zijn voor andere internet gebruikers.

 

7. De rol van DirectKorting
DirectKorting is geen deelnemer in transacties met winkeliers. En is geen verkoper of aanbieder van goederen of diensten die zij beschikbaar maken. Dus hebben we geen legale verplichtingen die betrekking hebben op de verkopers van deze goederen en diensten. Dienovereenkomstig, wij hebben geen controle over verantwoordelijkheid voor:
a. de kwaliteit, veiligheid, of legaliteit van deze goederen of diensten die beschikbaar zijn bij winkeliers;
b. of de winkeliers een goed product of dienst kunnen of zullen leveren.
Accounthouders zouden net zo voorzichtig en oplettend moeten zijn met een online transactie als met een zelfde soort transactie offline.

 

8. Misbruik
Wij behouden het recht om accounts te verlengen of te beëindigen die gebruik maken van DirectKorting diensten of onderdelen ervan wanneer naar onze redelijke mening de betreffende accounthouder of gebruiker een van de regels van de overeenkomst overschrijdt.
Een lidmaatschap bij DirectKorting mag alleen voor eigen gebruik worden gebruikt. Er mag dus geen voordeel zijn voor mensen naast uzelf. Wij vertrouwen erop dat de administratie kosten die gelden door de account houders voldaan worden. Door aankopen te maken waar anderen van profiteren ontzeggen accounthouders ons de mogelijkheid om administratie kosten te verrekenen.
Een account van een accounthouder mag alleen gebruikt worden voor aankopen voor uzelf. Er mogen geen aankopen voor een ander op gedaan worden.
Accounthouders zullen niet en mogen geen transacties met een winkelier maken of financieel voordeel krijgen door het verstrekken van persoonlijke gegevens van iemand anders, of een betaalmethode die zij niet gerechtigd zijn te gebruiken, door bedriegen of het uitbuiten van een (oneerlijke) aanbieding. Of in strijd zijn met de eventuele algemene voorwaarden die DirectKorting of de doorverkoper aan de transactie koppelt.
Het is elke accounthouder zijn verplichting zorg voor te dragen dat elk materiaal wat is geplaatst door hem of haar overeenkomt met zijn of haar account. Bovendien, het:
a. is niet lasterlijk, aanstootgevend of beledigend of van een obsceen, aanstootgevend of bedreigend karakter;
b. heeft niet de intentie onnodig voor irritaties, ergernis, of ongemak voor welke persoon ook te zorgen;
c. bevat geen computervirus, macro virussen, Trojaanse paarden, wormen, of iets anders ontworpen om te interfereren met de normale operationele procedures van een computer of heimelijk te onderscheppen, toegang zonder toestemming in een systeem te verkrijgen, of het verstoren van de persoonlijke gegevens.
d. niet in strijd met de toepasselijke wet-of regelgeving (met inbegrip van maar niet beperkt tot, de wetten inzake bescherming van de consument, verkoop op afstand, oneerlijke concurrentie, anti discriminatie, valse reclame, auteursrecht, merkenrecht en privacy) is;
e. niet in strijd met het recht van een persoon of entiteit (met inbegrip van alle rechten of verwachtingen van de persoonlijke levenssfeer) is;
f. zal geen reclame maken voor goederen of diensten.
Als u iets ziet of ervaart op DirectKorting dat een van de bovenstaande vereisten lijkt te schenden, zouden we graag willen dat u ons op de hoogte brengt via ons contact formulier.
Elke rekeninghouder erkent dat wij het recht hebben, maar niet verplicht zijn, om enig materiaal in te trekken welke in strijd is met deze overeenkomst.

 

9. Contact van derde
Als iemand contact met ons opneemt met betrekking tot materiaal of transacties die verband houden met u of uw account, gaat u ermee akkoord:
a. om alle redelijke informatie te verstrekken en alle assistentie te verlenen die wij verzoeken in verband met adequaat reageren ten aanzien van deze contactpersoon; en
b. om onmiddellijk en nauwkeurig te reageren op dit verzoek , wanneer wij u hierom vragen.

 

10. Extra services
Van tijd tot tijd is het mogelijk dat DirectKorting of haar partners extra diensten aanbiedt. Uw gebruik van dergelijke diensten zal mogelijkerwijze aanvullende voorwaarden en bepalingen met zich meebrengen waaraan u bereid moet zijn te willen voldoen. Deze voorwaarden zullen u meegedeeld worden via de DirectKorting service op een passende wijze (zoals bepaald door ons naar ons redelijk inzicht). Wanneer u akkoord gaat met deze extra diensten zal falen door te voldoen aan de materiële bepalingen van de voorwaarden met betrekking tot deze diensten neerkomen op een schending van deze overeenkomt.

 

11. Werking van DirectKorting
Wij behouden ons het recht wijzigingen aan te brengen aan de diensten of de diensten, gedeeltelijk of volledig terug te trekken, wanneer er zich hiervoor juridische, veiligheidsredenen, technische of commerciële redenen voordoen. Wij streven ernaar u hiervan 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen alvorens deze actie uit te voeren, behalve wanneer dit nodig is om eerder actie te ondernemen voor veiligheidsredenen of omwille van technische moeilijkheden die anders nadelig voor DirectKorting zouden zijn. Er kunnen ook momenten zijn waarop DirectKorting ontoegankelijk is als gevolg van technische problemen van DirectKorting of het internet, we zullen echter gebruik maken van redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid om deze problemen op te lossen waar ze onder onze controle te houden zijn. Let er echter op dat we niet kunnen garanderen dat de DirectKorting dienst of enige andere dienst aangeboden op de DirectKorting site continu toegankelijk is.
Wij zullen er echter naar streven ervoor te zorgen dat alle periodes van geplande onbeschikbaarheid, waarover u zal worden geïnformeerd wanneer u inlogt op DirectKorting op het relevante tijdstip, beperkt zullen worden tot een minimum.
Voor de veiligheid of om andere redenen, kunnen wij u verzoeken uw wachtwoord of andere informatie die de toegang tot DirectKorting mogelijk maakt te veranderen. Echter, wij zullen u nooit om uw wachtwoord vragen via e-mail, telefoon of andere middelen, anders dan via de website www.elize.nl . U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en eventuele bijkomende informatie voor identificatie.

 

12. Aansprakelijkheid
a. Wij garanderen dat DirectKorting haar diensten verstrekt met redelijke zorg en vaardigheid met de intentie te voldoen aan de specificaties van de DirectKorting diensten. Maar we kunnen geen garanties geven dat de diensten zullen voldoen aan uw eisen.
b. DirectKorting is aansprakelijk zoals uitdrukkelijk bepaald in deze overeenkomst, maar heeft geen enkele andere verplichtingen, plicht of aansprakelijkheid of iets van dien aard in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid, schending van een wettelijke verplichting of andere onrechtmatige daad) of anders.
c. Niets in deze overeenkomst zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid
d. Met in acht name van subclausule e hieronder, is DirectKorting alleen aansprakelijk voor directe schade of verlies, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid, schending van een wettelijke verplichting of andere onrechtmatige daad) of andere manier, wanneer deze veroorzaakt is door haar handelen of nalaten, of die van haar werknemers, agenten of onderaannemers. DirectKorting’s totale aansprakelijkheid gedurende een opeenvolgende periode van twaalf maanden, waarvan de eerste wordt geacht te beginnen op de datum wanneer u uw account verkrijgt,is beperkt tot de inhouding verschuldigd zijn uit hoofde van die periode van twaalf maanden (maar zonder beperking onze plicht om te betalen aan de houders cashback-account om de mate die in deze overeenkomst)
e. DirectKorting is niet aansprakelijk voor u of iemand anders hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid, schending van een wettelijke verplichting of andere onrechtmatige daad);
I. voor enig verlies van inkomen, zaken, geanticipeerde besparingen of opbrengsten of
II. voor enige indirecte, speciale of gevolgschade schade, kosten of andere claims, ongeacht de oorzaak of het gevolg, of via niet-levering of laattijdige levering van de DirectKorting dienst of anderzijds niet nakomen van deze overeenkomst.
III. behalve wanneer uitdrukkelijk elders in deze overeenkomst vermeld, zijn alle verklaringen, garanties, condities en andere voorwaarden, expliciet of impliciet (door de wet, statutair, bloedverwanten of anderszins) hierbij uitgesloten, behalve in het geval van fraude, of wanneer deze uitsluiting niet door de wet is toegestaan.
IV. om iedere twijfel te vermijden, aanvaard DirectKorting geen aansprakelijkheid jegens u of enige andere persoon ten aanzien van het materiaal bijgedragen door transacties van accounthouders.
f. Ondanks dat DirectKorting.com haar uiterste best doet de op deze website geplaatste aanbiedingen op geldigheid te controleren, kan het voorkomen dat een aanbieding is gewijzigd. Uitzonderingen op deals kunnen worden opgelegd door de winkel eigenaar, wij hebben hierop geen invloed. De aangegeven cashback vergoeding is de maximale teruggave. Het kan zijn dat er per productgroep een andere vergoeding geldt, dit proberen wij altijd tijdig te vermelden bij de voorwaarden van de betreffende winkelier. In geval van twijfel over een bepaalde aankoop, dient u altijd eerst contact op te nemen met DirectKorting.com om de exacte vergoeding per productgroep op te vragen, danwel te verifiëren.
g. In de meeste gevallen bestaat de cashback uit de commissie berekent over het aankoopbedrag exclusief omzetbelasting en bezorgkosten. Enkele winkeliers berekenen de commissie over het netto bedrag inclusief omzetbelasting. Wij trachten dit indien mogelijk bij de winkelier te vermelden.
h. DirectKorting.com gaat ervan uit dat U uw gezond verstand gebruikt wanneer het gaat om de toekenning van cashback. Het te betalen bedrag kan nooit hoger zijn dan het door u betaalde bedrag aan de winkelier, het is onmogelijk klanten geld toe te kennen voor iets wat nooit betaald is. Cashback, oftewel geld-terug, is niet te verwarren met gratis-geld, het verkrijgen van geld zonder vooruitbetaling.

 

13. Vergoeding
U gaat akkoord DirectKorting te vrijwaren van iedere aansprakelijkheid, kosten en claims die voortvloeien uit, of ontstaan in verband met schending van deze overeenkomst door u of door uw account of door eventuele transacties met een winkelier.

 

14. Overdragen
DirectKorting behoudt het recht deze overeenkomst, net zoals de subcontracten en alle rechten en plichten die onder deze overeenkomst vallen over te dragen. Met hierbij als voorwaarde dat deze overdracht op geen enkele wijze invloed heeft op de garanties die toegezegd zijn met het aangaan van deze overeenkomst. Zonder de expliciete schriftelijke toestemming van DirectKorting bent u niet gerechtigd deze overeenkomst over te dragen of te beëindigen. Ook behoeft u de schriftelijke toestemming van DirectKorting voor veranderingen in uw rechten en plichten voortvloeiend uit deze overeenkomst.

 

15. Volledige overeenstemming
Deze overeenkomst dient uw volledige goedkeuring te hebben met betrekking tot DirectKorting en haar dienst. DirectKorting ziet de overeenkomst als rechtvaardig en eerlijk. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten en afspraken van u met betrekking tot de door DirectKorting geleverde service. Een uitzondering hierop vormen gefraudeerde en of frauduleuze vertegenwoordiging van u of van DirectKorting.

 

16. Veranderingen in overeenkomst
DirectKorting behoudt zich het recht deze overeenkomst van tijd tot tijd aan te passen. De nieuwe versie zal op de DirectKorting service pagina worden gepubliceerd. De nieuwe versie van de overeenkomst en de hieruit voortvloeiende veranderingen in uw relatie met DirectKorting zal van kracht gaan;
a. niet eerder dan dertig dagen na het publiceren van de nieuwe versie van de overeenkomst op de DirectKorting service pagina (wanneer de nieuwe versie later dan na 30 dagen in zal gaan zal dit specifiek vermeld worden in de desbetreffende mailing hierover). Wanneer een verandering van de overeenkomst een operationele bepaling betreft waarvan voor u een negatief effect ervaart en u zich niet met de nieuwe overeenkomst kunt schikken, kunt u ons hiervan in kennis stellen op of voor het tijdstip waarop de nieuwe versie van de overeenkomst van kracht gaat. Vanaf die datum wordt u geacht uw gebruik van de service van DirectKorting te staken.
b. met directe ingang op de datum van publiceren (of op de datum die wij aangeven in de relevante publicatie), wanneer de veranderingen geen operationele bepalingen betreffen, of bepalingen de geenszins bezwarend voor u kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld, verwijzingen in contactgegevens of de verfijningen van de reeds in deze overeenkomst opgenomen bepalingen.

 

17. Algemeen
In het geval dat iets uit deze overeenkomst niet rechtsgeldig of af te dwingen blijkt, zal de rest van deze overeenkomst wel rechtgeldig en afdwingbaar blijven. Door het aangaan van de overeenkomst ontstaat er op geen wijze een agentschap, partnerschap, gezamenlijke onderneming of werknemer - werkgever relatie tussen u en DirectKorting. DirectKorting heeft het recht ten aanzien van een schending van de overkomst op een voor haar wenselijke wijze te reageren en te handelen. Dit brengt met zich mee dat een gelijke schending niet vanzelfsprekend een gelijke reactie van DirectKorting met zich meebrengt.

 

18. Wet
a. Deze overeenkomst en de hieruit voortvloeiende relatie met u en elke accounthouder is wettelijk geregeld volgens de Nederlandse wetgeving;
b. Zowel u als wij zijn onderworpen aan de jurisdictie van het Nederlandse rechtssysteem in relatie tot geschillen die voortkomen in verband met deze overeenkomst.

 

19. Nakomen overeenkomst
Wij bewaren niet de individuele overeenkomsten welke door de accounthouder ingezien is op het moment van registratie. U heeft de mogelijkheid om uw persoonlijke overeenkomst na te zien op www.DirectKorting.com. Maak een kopie van deze overeenkomst door hem te printen of te downloaden op uw computer.

 

20. Contact
Wij zijn een Nederlands geregistreerd bedrijf onder KvK nummer 280 73257. Alle communicatie (inclusief ingebrekestellingen) met betrekking op deze overeenkomst dienen per Email verstuurd en door ons ontvangen te worden. U dient contact met ons op te nemen via ons contact formulier. Wij zullen u antwoorden op het Email adres dat u heeft opgegeven bij registratie als accounthouder, of indien u uw Email adres in de account details gewijzigd hebt, naar het nieuwe, gewijzigde adres.